Тренутна локација:Хоме»Економија»Боди

Фабрике оружја привлаче 100 милона евра годишње

Кључна новина у Предлогу новог закона је да се даје могућност страном улагачу да буде већински власник капитала, односно ниво страних улагања није органичен у правним лицима која се баве производњом наоружања и војне опреме, уз експлицитан захтев да се намена производно-технолошких целина за производњу или вршење услуга од посебног значаја за одбрану земље не може мењати без сагласности надлежног државног органа.

Изузетак за страна улагања је направљен код произвођача наоружања и војне опреме који припадају групацији Одбрамбена индустрија Србије.

У тој групацији је седам привредних друштава одбрамбене индустрије: ХК „Крушик”, „Милан Благојевић – наменска”, „Прва искра – наменска”, „Први партизан”, „ППТ – наменска”, компанија „Слобода” и „Застава оружје”.

Страно улагање код тих произвођача који припадају Групацији може бити до 49 одсто вредности капитала, при чему један страни улагач не може имати више од 15 одсто учешћа капитала.

Више малих и средњих предузећа

У образложењу Предлога тог закона наведено је да он неће донети посебне трошкове грађанима и привреди, али хоће за произвођаче наоружања и војне опреме.

С друге стране, његова примена доноси низ нових погодности јер се кроз инвестициона улагања у привредна друштва, која су у већинском државном власништву, доприноси стварању амбијента за веће укључивање малих и средњих предузећа у креирање финалног производа, веће учешће у извозу производа одбрамбене индустрије Србије, подизање нивоа компетенције кадра и способности за задовољавање строгих захтева стандарда одбране, а паралелно с тим долази до јачања технолошке и одбрамбене базе тих привредних друштава.

Страно улагање може се обавити куповином капитала или докапитализацијом постојећег произвођача у границама дозвољеног.

Друга варијанта приватизације подразумева формирање новог друштва између Србије и страног улагача или произвођача наоружања и војне опреме, с тим да држава остаје већински власник тог новог привредног субјекта.

Групацији Одбрамбена индустрија Србија припада седам привредних друштава одбрамбене индустрије која послују с већинским државним, односно друштвеним капиталом. Она имају капитал од 54,24 милиона евра.

Пошто је већина тих привредних друштава остварила значајне резултате пословања у претходном периоду и има значајна сопствена улагања у развој производних капацитета, очекивања су да је реална вредност капитала друштава за око 20 одсто већа од уписане, односно да би након нове процене, он последњег дана прошле године био око 65 милиона евра.

Преузимањем власничких права могла би се обезбедити инвестициона улагања од 2018. до 2021. године, и то динамиком од око 100 милиона евра годишње у периоду од четири године.

Такође, тим законом се подстиче стварање нових привредних друштава на тржишту у области производње и промета наоружања и војне опреме, оних која пружају кооперантске услуге у предметној области, правних и физичких лица која ће обављати услуге у области производње наоружања и војне опреме и центара технолошке компетитивности, чија улога ће бити јачање базичних технологија.

Проширују се и могућности за страна улагања у том индустријском сектору и да се створи амбијент да се више друштава, без обзира на структуру капитала и власништво – домаће или страно – бави производњом, што недвосмислено подстиче конкуренцију међу њима.

Новим законом се посебно потенцира јачање капацитета малих и средњих предузећа.

Љ. Малешевић

Next Article