Тренутна локација:Хоме»Економија»Боди

Без ро­бо­та ни Ср­би­ја не­ће да­ле­ко до­гу­ра­ти

Ср­би­ји је по­треб­на па­мет­на ин­ду­стри­ја­ли­за­ци­ја, ин­ду­стри­ја ба­зи­ра­на на зна­њу као кључ­ном ре­сур­су и све­о­бу­хват­ној ди­ги­та­ли­за­ци­ји про­из­вод­них про­це­са, ре­као је ми­ни­стар за ино­ва­ци­је и тех­но­ло­шки раз­вој Не­над По­по­вић на са­стан­ку с ру­ко­вод­ством во­де­ће европ­ске асо­ци­ја­ци­је на­ци­о­нал­них ин­же­њер­ских ака­де­ми­ја EUROCASE.

350 ми­ли­јар­ди евра ин­ве­сти­ра­ће Евро­па у 4.0 ин­ду­стри­ју

“ За­то је фо­кус на ин­ду­стриј­ске ин­фор­ма­ци­о­но-ко­му­ни­ка­ци­о­не тех­но­ло­ги­је, ин­ду­стриј­ску ро­бо­ти­ку, про­из­вод­ну ме­ха­тро­ни­ку, флек­си­бил­ну и ин­те­ли­гент­ну ауто­ма­ти­за­ци­ју, од­но­сно све оно што се јед­ним име­ном на­зи­ва Ин­ду­стри­ја 4.0, је­дан од нај­ва­жни­јих при­о­ри­те­та Вла­де Ре­пу­бли­ке Ср­би­је”, ре­као је По­по­вић.

4.0 ин­ду­стри­ја је бу­дућ­ност и оба­ве­за Ср­би­је

Он је на са­стан­ку ис­та­као да Ср­би­ја ула­же на­по­ре да ак­тив­но сле­ди про­це­се ко­ји се од­ви­ја­ју у дру­гим зе­мља­ма у Евро­пи, ко­је раз­ви­ја­ју на­ци­о­нал­не про­гра­ме за ди­ги­та­ли­за­ци­ју сво­је ин­ду­стри­је.

” Ин­ду­стри­ја Евро­пе се ин­тен­зив­но ди­ги­та­ли­зу­је. Све­сни смо чи­ње­ни­це да је и ди­ги­та­ли­за­ци­ја ин­ду­стри­је Ср­би­је не­ми­нов­ност, али и то­га да тај про­цес зах­те­ва ве­ли­ки на­пор и да су ис­ку­ства на­ших парт­не­ра, по­себ­но оних ко­ји су у том про­це­су оти­шли нај­да­ље, дра­го­це­на “, ре­као је По­по­вић.

По ње­о­вим ре­чи­ма, у ака­дем­ском сми­слу, на­ша зе­мља има ве­ли­ки по­тен­ци­јал, али ако ис­ко­ри­сти­мо тренд ди­ги­та­ли­за­ци­је, при­ме­на на­уч­ног зна­ња мо­же би­ти мно­го ефект­ни­ја.

“ Ин­ду­стри­ја 4.0 зах­те­ва ин­же­ње­ре 4.0, а мла­ди ин­же­ње­ри су јед­на од на­ших кључ­них раз­вој­них шан­си да по­сле бом­бар­до­ва­ња, санк­ци­ја и еко­ном­ске кри­зе ухва­ти­мо ко­рак с еко­ном­ски раз­ви­је­ним зе­мља­ма Евро­пе. За­то Ср­би­ја мо­ра да мо­дер­ни­зу­је про­гра­ме обра­зо­ва­ња ин­же­ње­ра, да кроз оквир ду­ал­ног обра­зо­ва­ња, ко­ји при­бли­жа­ва сту­ден­те фа­бри­ка­ма и омо­гу­ћа­ва сти­ца­ње са­вре­ме­них прак­тич­них ве­шти­на, ство­ри но­ву ге­не­ра­ци­ју ин­же­ње­ра”, на­гла­сио је По­по­вић.

За­јед­нич­ко обра­зо­ва­ње

EUROCASE је асо­ци­ја­ци­ја ко­ја оку­пља екс­пер­те из раз­ли­чи­тих по­ља тех­но­ло­ги­је и ин­же­њер­ства, бро­ји 23 чла­на и по­сто­ји ду­же од 20 го­ди­на. Чла­но­ви ове асо­ци­ја­ци­је уче­ство­ва­ли су на дво­днев­ном ску­пу одр­жа­ном у Рек­то­ра­ту Уни­вер­зи­те­та у Бе­о­гра­ду и на Ма­шин­ском фа­кул­те­ту, чи­ји је до­ма­ћин би­ла Ака­де­ми­ја ин­же­њер­ских на­у­ка Ср­би­је. Пред­став­ни­ци ин­же­њер­ских ака­де­ми­ја Ен­гле­ске, Ир­ске, Фран­цу­ске, Сло­ве­ни­је, Че­шке, Не­мач­ке, Пољ­ске, Аустри­је и Ср­би­је раз­ма­тра­ли су стра­те­шке аспек­те из­град­ње европ­ске плат­фор­ме за обра­зо­ва­ње но­ве ге­не­ра­ци­је ин­же­ње­ра.

Он је об­ја­снио да би то тре­ба­ло да бу­де но­ва тех­но­ло­шка ели­та Ср­би­је спрем­на да кон­цепт Ин­ду­стри­је 4.0 ефек­тив­но при­ме­ни у ин­ду­стриј­ском про­сто­ру Ср­би­је.

Екс­пер­ти ис­ти­чу да би упра­во та­кав мо­дел Ин­ду­стри­је 4.0, мо­гао да Ср­би­ји до­не­се кон­ку­рент­ност на свет­ском тр­жи­шту због че­га је по­треб­но мо­дер­ни­зо­ва­ти тра­ди­ци­о­нал­на ин­же­њер­ска зна­ња. Ин­ду­стри­ја 4.0, ко­ја се на­зи­ва и че­твр­том ин­ду­стриј­ском ре­во­лу­ци­јом, за­сни­ва се на пот­пу­ној ди­ги­та­ли­за­ци­ји ком­плет­не ин­ду­стриј­ске про­из­вод­ње та­ко да нај­те­же по­сло­ве у фа­бри­ка­ма пре­у­зи­ма­ју ро­бо­ти и ма­ши­не, чи­ме се ште­ди вре­ме и омо­гу­ћа­ва оп­ста­нак ин­ду­стри­је.

Пре­ла­зак на ди­ги­тал­ну плат­фор­му функ­ци­о­ни­са­ња ком­плет­не при­вре­де ни­је јеф­тин. Не­ке про­це­не го­во­ре да ће ЕУ ће до 2030. го­ди­не у Ин­ду­стри­ју 4.0 ин­ве­сти­ра­ти 350 ми­ли­јар­ди евра.

Љ. Ма­ле­ше­вић

Next Article